Onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity aan de Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit start 6 maart 2017 de onderzoeksplaats ‘Charismatic and Pentecostal Christianity’ in samenwerking met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland. Onder leiding van religieonderzoeker, antropoloog en theoloog Miranda Klaver van de faculteit Godgeleerdheid, wordt onderzoek gedaan naar de religieuze en maatschappelijke betekenis van charismatische venieuwingsbewegingen in Nederland.

Charismatische bewegingen zijn nauw verweven met de opkomst van Pinksterbeweging in de 20e eeuw en horen tot de snelst groeiende stroming binnen het wereldwijde christendom. Kenmerkend is de specifieke aandacht voor de Heilige Geest en de daarbij horende gaven, inclusief opvallende gaven als genezing, klanktaal en profetie. Met haar wortels in evangelische opwekkingsbewegingen is de invloed van deze stroming onder andere zichtbaar in de opkomst van onafhankelijke kerken, in het karakter van wereldwijde christelijke vernieuwingsbewegingen en in de migrantenkerken in Europa.

Toenemende belangstelling voor charismatische praktijken

Miranda Klaver: “Deze bewegingen beïnvloeden zowel de protestantse als de rooms-katholieke tradities in Nederland. Want hoewel veel kerken leeglopen is er toenemende belangstelling voor charismatische praktijken zoals gebed om genezing. Deze ontwikkeling is zichtbaar in de populariteit van charismatische conferenties en de verspreiding via nieuwe media. In dit onderzoek gaat het niet alleen om theologische reflectie maar vooral over de religieuze en sociale consequenties van deze bewegingen: zowel voor de christelijke traditie als voor de toekomst en betekenis van religie in Nederland.”

Verschillende geloofsgemeenschappen betrokken

Decaan Ruard Ganzevoort is blij met de nieuwe onderzoeksplaats: “Dit brengt een van de grootste en snelst groeiende christelijke stromingen wereldwijd weer terug op onze onderzoeksagenda. Het onderzoek van Klaver is uniek in Nederland en de samenwerking met de Charismatische Werkgemeenschap Nederland, die daar ook de Katholieke Charismatische Vernieuwing bij betrekt, maakt dat zeer verschillende geloofsgemeenschappen zelf ook betrokken zijn bij het onderzoek.

Onderzoek binnen deze onderzoeksplaats kenmerkt zich door een combinatie van een antropologische benadering met theologische reflectie en wordt onder andere ondergebracht bij de faculteit Godgeleerdheid: de afdeling Belfiefs & Practices en het Herman Bavinck Centrum voor Gereformeerde en Evangelicale Theologie (HBCRET). Vanuit het Hollenweger Center voor de interdisciplinaire studie van de pinksterbeweging en

charismatische bewegingen neemt Klaver deel aan de European Research Network on Global Pinksterbeweging (GloPent) en werkt samen met gelieerde universiteiten in Heidelberg, Basel, Birmingham en Uppsala.

Charismatische Werkgemeenschap Nederland

De CWN is een actieve netwerkorganisatie met diverse initiatieven waaronder cursussen voor predikanten en meerdaagse conventies. CWN is gesprekspartner binnen diverse verbanden in kerkelijk Nederland onder andere in de Protestantse Kerk in Nederland en de Oud Katholieke Kerk.
De CWN heeft een lange traditie van theologische reflectie opgebouwd in samenwerking met de Katholieke Charismatische Vernieuwing, met wie zij aan de VU een leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing heeft gevestigd. Deze leerstoel is momenteel vacant. Onderzoek naar charismatische vernieuwingsbewegingen wordt nu bij de nieuwe onderzoeksplaats Charismatic and Pentecostal Christianity ondergebracht. De CWN en de KCV zijn blij met de inzet van de VU op dit terrein.

Advertenties

Walter Hollenweger

The Swiss theologian Walter Hollenweger passed away August 10, 2016. In the academic world of theology and religious studies, he is known as the founding father of Pentecostal Studies. His Pentecostal background and early career as a Pentecostal pastor and evangelist set the stage for his later career when he devoted more than half a century to the study of Pentecostal history and theology. As a pioneer, he was among the first to study Pentecostalism at a time when Pentecostalism was of little interest of scholars and regarded as a marginal topic. He gained his Doctor in Theology from Zurich University in 1966 with his dissertation on the world wide Pentecostal movement Handbuch der Pfingstbeweging. He became member of the Swiss Reformed Church and was appointed as Secretary for Evangelism in the Division of World Mission and Evangelism of the World Counsel of Churches (WCC) in 1965. With his ecumenical experience he played a significant part in establishing dialogue between groups within the WCC and those outside (evangelicals and Pentecostals). In 1971 Hollenweger moved to Birmingham where he became Professor of Mission until 1989. There he introduced the term intercultural theology, relativizing the dominance and normativity of western theology for all cultures. Also, he was among the first theologians to broaden the concept of theology by emphasizing the relevance of oral culture and narrative theology. This is next to his extensive academic work, demonstrated in his enthusiasm for drama, plays and performance as he wrote many plays most notable the Bonhoeffer Requiem at the 1987 Kirchentag in Berlin.

Out of his encouragement, several research networks have been established such as the European Network on the study of Global Pentecostalism (GloPent) and the European Pentecostal Charismatic Research Association (EPCRA). The University in Birmingham honors him annually with the Walter Hollenweger lecture. At the Vrije Universiteit Amsterdam, the Hollenweger Center was established in 2002 in his honor as the book- and magazine collection of Hollenweger was housed in the library of the university.

Hollenweger uniquely was able to integrate the heritage of his Pentecostal background in his academic career by adopting a critical approach to Pentecostalism, facilitating dialogue within the larger Christian community and developing the study of intercultural theology. With the passing away of Hollenweger, a remarkable scholar has gone.

Evangelicals and Sources of Authority

Boekpresentatie 17 juni 2016

Wat zijn de gezaghebbende bronnen voor de geloofsovertuigingen en praktijken van evangelicals? Hoewel de bijbel een groot gezag heeft, is zij niet de enige bron van autoriteit. In dit nieuwe boek met bijdragen van verschillende auteurs wordt duidelijk hoe  de wereld van evangelicals verandert en in beweging is. In dit boek is onder andere mijn bijdrage over Hillsong en Nieuwe Media te lezen met de titel “New Media Making and Breaking Religious Leadership- the Case of Hillsong Church”.

De boekpresentatie vindt plaats tijdens de opening van het Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology, 17 juni, 13.30-16.30 Vrije Universiteit Amsterdam. Meer informatie op de  website Vrije Universiteit

 

evangelicals authority

 

De Passion Amersfoort 2016

vcm_s_kf_m160_106x160

Bij de eerste Passion in Gouda 2011 stond ik als religieonderzoeker op het plein. Ik was onder de indruk van de moed van de initiatiefnemers om het paasverhaal als spektakel naar de publieke ruimte te brengen. Ik was benieuwd naar de kruisiging: hoe zou dat verbeeld worden? Toen het kruis bij het plein arriveerde werd het spel stilgelegd. De verteller hield een lang relaas over de kruisdood van Jezus. Ik haakte af. De uitgebreide details over het lichamelijke lijden van Jezus herinnerde me aan Bob Smalhout, aan Gibson’s Passion of the Christ en de bloedtheologie van pinksterpredikers die het wonder van het kruis benadrukken. Met een focus op het gruwelijke lijden van Jezus loopt men het risico om geweld te verheerlijken. De verschillende lagen en tradities in de bijbelboeken rond de dood van Jezus worden geen recht gedaan met een sensationeel, eendimensionaal verhaal.

In de Passion van Amersfoort 2016 klonk een nieuwe versie van de kruisiging met meer ruimte voor verbeelding en interpretatie voor de toeschouwers. Anders dan Jezus’ dood als verzoening voor de zonden was hier ook het beeld van de lijdende rechtvaardige. Dat laatste was gezien het onrecht en geweld deze week een welkome correctie op de eerdere uitvoeringen van de Passion. Samen met de Bergrede als opening sloot de Passion in Amersfoort zowel beter aan bij de maatschappelijke context als bij de breedte van de christelijke traditie.

Evangelicalen en homoseksuele relaties: World Vision

Op 27 maart 2014 maakte de Amerikaanse tak van de christelijke hulpverleningsorganisatie World Vision bekend dat voortaan getrouwde homo’s en lesbiennes welkom waren als medewerkers. Twee dagen later trok World Vision het besluit in. De stortvloed van reacties van zowel verontruste tegenstanders van het eerste besluit en de enorm diepe teleurstelling geuit door vooral de jongere progressieve generatie evangelicals in de VS (en daarbuiten) maken duidelijk hoe gepolariseerd het debat rond homoseksualiteit is binnen de evangelicale wereld. Dat World Vision naar buiten kwam met het eerste bericht vond ik opmerkelijk, moedig en gedurfd. Ik kon verschillende redenen bedenken voor dit besluit. In de eerste plaats leek World Vision duidelijk te stelling nemen tegen de toegenomen homophobia in Afrika en de dubieuze rol van extreme evangelicale zendingsorganisaties die de ‘culture war’ verschoven hebben van de VS naar bijvoorbeeld Oeganda. In de tweede plaats zou dit besluit erop kunnen wijzen dat er binnen de organisatie meer ruimte komt voor de jonge generatie evangelicals die veel minder moeite hebben met homo-relaties dan de generaties daarboven. Uit onderzoek blijkt zelfs dat afwijzing van homoseksualiteit de belangrijkste reden is dat zij de kerk verlaten. Verder hebben christelijke hulporganisaties die overheidssubsidies ontvangen in toenemende mate te maken met anti-discriminatiebeleid. Hoewel World Vision recentelijk een rechtszaak heeft gewonnen om een eigen personeelsbeleid te kunnen voeren gaat het debat hier over door. Ik kan niet anders concluderen dat World Vision een enorme inschattingsfout heeft gemaakt. Opvattingen over homoseksualiteit zijn voor een belangrijk deel van de  evangelicale wereld de lakmoesproef voor orthodox en bijbelgetrouw christen-zijn. De scherpe veroordeling van World Vision door verschillende evangelicale voormannen en kerkgenootschappen (zoals de Assemblies of God) was blijkbaar niet voorzien.  Samen met de reacties van duizenden individuele sponsors die hun financiële steun terugtrokken is World Vision bezweken onder de enorme druk die op de organisatie werd uitgeoefend. In de onderbouwing voor het terugrekken van het besluit wordt niet voor niets verwezen naar het belang van het schriftgezag en de autoriteit van de bijbel. De affaire kent alleen verliezers, zoals Antonie Fountain schreef op zijn blog.

Missionair zijn in een seculiere wereld

IMG_1259De snelle groei van het christendom in grote delen van de wereld staat in schril contrast met de sombere situatie van de kerk in Europa. Heeft de kerk nog wel toekomt in Europa? Sommigen (optimisten?) menen dat Europa een laboratorium is van praktijken, geloofsovertuigingen en kerkvormen die vitale voorbeelden zijn van christelijk leven te midden van de secularisatie en allerlei soorten spiritualiteit.

 

De Theologische Universiteit in Kampen organiseert  in samenwerking met de Evangelische Alliantie op 7 maart 2014 de studiedag:  “Lessen uit Europa voor Nederland – Missionair zijn in een seculiere wereld“.